Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, úplatu za předškolní vzdělávání

pro školní rok 2018/2019 takto:

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání

Celodenní provoz      250 Kč/měsíc

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců.

2. Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),
  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),
  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,
  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy (červenec a srpen)

Bude stanovena nejpozději do 30. dubna v návaznosti na dobu přerušení provozu mateřské školy ve výši poměrné částky vzhledem k počtu dnů provozu mateřské školy.

4. Úplata v případě dlouhodobé nemoci

Pro případ dítěte, které z důvodu prokázané nemoci nenavštívilo mateřskou školu ani jeden den v daném měsíci a je řádně omluveno, se stanovuje částka 125,- Kč/měsíc.

5. Snížení úplaty

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte požádat ředitele Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvkové organizace. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat řediteli školy písemně.

6. Splatnost úplaty

Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního měsíce, pokud ředitel Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvková organizace, nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost úplaty. Platba se provádí bezhotovostně na sdělený bankovní účet.

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. řediteli školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvková organizace, o této žádosti nabude právní moci.

7. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je zveřejněn na nástěnce Informace pro rodiče, a na webových stránkách mateřské školy – ms.zsvsechovice.cz. O jejím vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci.

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Šebíková Věra.

Tato směrnice ruší předchozí znění Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, č.j. 00MŠ/4SMŠ/2017, ze dne 29. 7. 2017.

 

Dne: 5. 6. 2018

Mgr. Daniel Navrátil
ředitel
 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut