Cíle

A. Priority mateřské školy

Snažíme se, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře a v bezpečí, protože pak se mohou zdravě rozvíjet.

Klademe důraz na rozvoj kamarádských vtahů, vzájemnou pomoc a respektování druhého.

Dáváme dětem příležitost rozvíjet své schopnosti a dovednosti způsobem, který vyhovuje jejich individuálním potřebám a zájmům.

Děti mají možnost rozvíjet se vlastním tempem a v rámci svých možností.

Vycházíme z přirozené dětské zvídavosti a potřeby stále objevovat něco nového.

Vedeme děti k tomu, aby měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a poznávat.

Učíme děti věřit ve vlastní schopnosti, podporujeme úspěch a  překonávání překážek.

Pomáháme jim najít odvahu ukázat, co už všechno umí, zvládnou a dokážou.

Oddělení jsou věkově dělené. To umožňuje více se cíleně zaměřit na konkrétní věkovou skupinu a poskytnout přiměřeně náročné úkoly s možností porovnat úspěšnost se svým kamarádem.

Rozvíjíme tyto schopnosti a dovednosti, které jsou dětem potřebné po celý život:

* rozhodnout se, vybrat si a nést za svou volbu odpovědnost *

* přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat *

* samostatně myslet, prozkoumávat věci do hloubky *

* rozpoznat problém a účinně ho řešit, bránit se agresi *

* být tvůrčí a mít představivost *

* sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství *

* spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, komunikovat *

* respektovat a tolerovat *

* připravit  se na další vzdělávání *

 

B.  Formy a prostředky vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech a situacích, které se ve školce naskytnou.

Důležitá je  tvořivá improvizace pedagoga, který dokáže pružně a citlivě reagovat na vzniklou situaci.

Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je, že si společně vytváříme pravidla  soužití ve třídě, která si domlouvají děti společně s učitelkou. Mají písemnou podobu.

Každý den začínáme kontaktním kruhem, kde se přivítáme a pozdravíme. Vede děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, vyjadřovaly své pocity a potřeby, řešily své problémy. Dává nám prostor ke komunikaci, podporuje pocit sounáležitosti, jistoty a bezpečí. V ranním kruhu se seznamujeme s tématem dne, plánujeme své činnosti. Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech, rovnosti a spoluzodpovědnosti.

Preferujeme skupinové činnosti, které si děti vybírají podle svých schopností a zájmů, ale i podle dohodnutých pravidel.

Projektové plánování, projektové dny.

Slavnosti.

Divadelní představení, výlety.

Předplavecký výcvik.

 

C. Koncepce mateřské školy

Vytvářet podnětné prostředí

Prostory tříd přizpůsobujeme potřebám dětí. Vytváříme různá zákoutí a centra aktivit pro pestrou činnost dětí. Centra aktivit průběžně měníme a doplňujeme podle potřeb a možností. Nábytek je velikostně přístupný pro všechny děti, mají dostupné veškeré pomůcky pro svou činnost. Děti mají možnost při spolupráci přirozeně komunikovat, spolupracovat, pomáhat si, řešit problémy, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, respektovat se, učit se nápodobou a pozorováním, požádat o radu a názor druhého. Centra aktivit vedou děti k samostatnosti, tvořivosti, učení se na základě praktických činností.Děti se aktivně podílí na průběžné proměně tříd, na výzdobě a dotváření center aktivit.

Individuální přístup ke každému dítěti

Vycházíme vstříc zájmům, schopnostem a potřebám každého dítěte.

Vytváříme podmínky, aby děti mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima .

Vyhledáváme silné stránky dětí a na nich stavíme, aby děti zažily pocit úspěchu, slabé stránky posilujeme.

Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, jestli byly úspěšné nebo ne, povzbuzujeme je , aby řešily své problémy samostatně a hledaly různá řešení.

Vedeme portfolia dětí, kde můžeme sledovat jejich pokroky.Zvlášť se zaměřujeme na děti poslední rok před vstupem do školy – zvláštní projekt Maturita předškoláka.

Vypracováváme individuální plány pro děti, pro jejich zdravý rozvoj, začlenění do kolektivu,apod.Vedeme záznam o jejich pokrocích. Klademe důraz na evaluaci a na jejím základě dále pracujeme.

Spolupráce s rodinou

Učitelky a rodiče úzce spolupracují jako partneři, aby zajistili optimální podmínky pro vzdělávání a rozvoj dětí.

Rodiče si mohou naplánovat adaptační plán pro své dítě. Mohou si přijít pohrát za svým dítětem do třídy, prohlédnout si co celý den dělalo a tvořilo.

Rodiče jsou informováni o dění ve třídě a škole na nástěnce v šatně, na rodičovské schůzce, na slavnostech a také při individuální konzultaci.

Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.

Tématické plánování a integrované učení činnostmi a hrou

Veškeré činnosti a témata plánujeme na základě aktivního zájmu a přání dětí.

Plány propojují to, co chceme děti naučit, s tím co děti poznají ve skutečném životě a co je zajímá.

Plánujeme dětem aktivity, které mají různou náročnost, vycházejí z jejich předchozích znalostí, zkušeností a dovedností.

Předkládáme dětem vývojově vhodné a individuálně přiměřené činnosti a materiály, které děti motivují k aktivitě, umožňuji jim smysluplně se učit a rozvíjet se. Využíváme k tomu nejen podmínky školy, ale také okolní přírody a možností, které zde máme (družstvo, pošta, apod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut