O školce

Naše mateřská škola se nachází v obci Všechovice, v Olomouckém kraji  v oblasti zvané Záhoří. Obec je od jihu lemována Hostýnskými vrchy a na severní straně se v dálce modrají Oderské vrchy.

Mateřská škola byla zřízena v obci v roce 1949 původně jako jednotřídní. Se zvyšujícím se počtem nebyla schopna pokrýt zájem ze strany rodičů dětí. Obec proto usilovala o samostatnou budovu mateřské školy s dostatečnou kapacitou. V roce 1981 byla nová budova pro 70 dětí slavnostně otevřena. Zde sídlila mateřská škola 35 let. I přes částečné opravy přestal být postupem času stav budovy udržitelný a došlo k přemístění mateřské školy do budovy základní školy. 

Rekonstrukcí tříd základní školy vznikly dvě třídy mateřské školy s kapacitou 50 dětí s kompletním zázemím a bezbariérovým přístupem.

Mateřskou školu navštěvují děti nejenom ze Všechovic, ale také děti  z okolních vesnic.

Naším záměrem je vytvoření takového prostředí, ve kterém se děti budou cítit příjemně a bezpečně a budou do školky chodit s radostí. Podporujeme u dětí snahu tvořit, experimentovat, přemýšlet a poznávat a pochopit svět kolem sebe.

Důležitým zdrojem informací o pokrocích dítěte a o jeho učení, se pro nás a pro děti stává osobní portfolio každého dítěte. Portfolio provází dítě celou mateřskou školou a dítě se stává ve spolupráci s pedagogem a rodiči "autorem" své vlastní knihy. Samo ji tvoří a ovliňuje obsah této knihy. Učí se hodnotit svou práci a sledovat své pokroky.

Chceme, aby se celým předškolním vzděláváním prolínala hravá primární logopedická intervence, která není zaměřená jen na rozvoj řeči a řečových dovedností, ale rozvíjí další oblasti, které s vývojem řeči úzce souvisí - jemná motorika, hrubá motorika, grafomotorika, zrakové a sluchové vnímání, pamět. 

Naše mateřská škola má dvě třídy - Žabičky a Rybičky

Děti jsou rozděleny do tříd dle věku. 

 

ŽABIČKY

Třída  je určena pro mladší děti MŠ. Tomu je přizpůsobeno vybavení třídy včetně hraček. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny především na zvládání základních hygienických návyků, samooblužných činností, odloučení od rodičů a dodržování základních pravidel chování v kolektivu. V denním programu převažuje hra, četba pohádek, výtvarné a pohybové aktivity, zpěv, říkadla s pohybem, rytmizace apod. Paní učitelky plánují a přizpůsobují všechny aktivity individuálním potřebám dětí.  

Třídní učitelky:  Daniela Pilíšková, Tereza Biječková

asistent pedagoga: Kateřina Klapová

O čistotu a pořádek se stará : Veronika Gybasová

 

RYBIČKY

Třída  starších dětí ve věku 5-6 let. Výchovně vzdělávací činnosti jsou zaměřeny na přípravu a usnadnění vstupu dětí do základní školy. Zároveň však přihlíží k jejich věkovým i individuálním potřebám. Všechny získané dovednosti rozvíjíme a zaměřujeme se na jejich zdokonalování. Rozvíjíme samostatnost dětí, schopnost umět se orientovat a samostatně rozhodovat, přemýšlet, vyjadřovat se a hledat řešení. 

Třídní učitelky: Věra Šebíková, Martina Nevtípilová

asistent pedagoga: Tina Vránová

školní asistent: Jaromíra Hermanová

O čistotu a pořádek se stará : Petra Michková

 

 

 

 

 

 

   

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut