Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy se uskuteční 12. 5. 2020 přímo v prostorách mateřské školy od 13.00  do 18.00 hodin.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34  a § 34a Školského zákona).

 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Přihláška ke stažení ZDE (pdf) a ZDE (word).

 • Ředitel školy je povinnen žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Pokyny pro rodiče

 • Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání), ke stažení na webu MŠ nebo si jej vyzvedne přímo v mateřské škole. Ke stažení ZDE (pdf) a ZDE (word).

 • Dokument řádně vyplněný a podepsaný, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu.

 • Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v Základní škole a mateřské škole Všechovice, příspěvková organizace, a to každý pracovní den od 7:30 do 14:00 hodin. Přitom po vás může být vyžadováno prokázání totožnosti.

 • Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 31. 5. 2020, na webu a vstupních dveřích školy se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

 • Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně, nevyzvednutá budou zaslána do vlastních rukou.

 • Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 9. 6. 2020 na uvedenou adresu.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Bodovaná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu obce Všechovice, tzn. z obcí Všechovice, Provodovice a Rouské, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2020, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V případě vyššího počtu takto podaných žádostí o přijetí dětí s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu než je kapacita mateřské školy, bude rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.
 2. V případě volné kapacity mateřské školy po rozhodnutí o přijetí dětí podle bodu 1) budou dále přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu obce Všechovice, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí dětí s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu, než je kapacita mateřské školy, bude u dětí přijímaných podle tohoto bodu rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.
 3. Ostatní děti budou přijímány do mateřské školy až do naplnění kapacity na základě počtu získaných bodů (viz níže), přičemž přednost má dítě s vyšším celkovým počtem získaných bodů. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je kapacita školy a rovnosti celkového zisku bodů při obsazování posledního volného místa, (posledních volných míst, je-li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), bude o přijetí tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.

 

Místo trvalého pobytu dítěte ke dni zápisu:

a) s místo trvalého pobytu dítěte na území školského spádového obvodu obce Všechovice – 6 bodů

b) místo trvalého pobytu dítěte mimo území školského spádového obvodu obce Všechovice – 1 bod

 

Dosažený věk dítěte k 31. 8. 2020:

a) 5 a více let – 5 bodů

b) 3 a 4 roky – 3 body

c) 2 roky – 1 bod

 

V případě losování podle bodů 1), 2) nebo 3) bude jako svědek přítomen minimálně jeden zástupce zřizovatele mateřské školy, který není ve střetu zájmů. Výsledek losování potvrdí svým podpisem do protokolu. U losování mohou být přítomni zákonní zástupci dětí, jichž se losování týká (budou o termínu losování informováni předem vyvěšením termínu losování na webových stránkách mateřské školy).

U dětí mladších 5 let k 31. 8. 2020 škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad (viz příloha žádosti o přijetí – vyjádření lékaře) o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V případě, že zákonný zástupce potvrzení lékaře nedoloží, nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut