Informace k zápisu

       INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

 

Zápis do mateřské školy se uskuteční 9. 5. 2024 v prostorách vestibulu ZÁKLADNÍ ŠKOLY od 13.00  do 17.00 hodin.

K zápisu je nutno se dostavit v uvedený den a uvedenou dobu. Potřebné tiskopisy obdrží rodiče během dne otevřených dveří v mateřské škole, který se koná ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 16.000 do 18.00 hod.

Tiskopisy je možné si rovněž stáhnout zde - Žádost o přijetí včetně příloh a Kritéria pro přijímaní.

Do mateřské školy budou pro školní rok 2024/2025 přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou neméně  tří let věku, a to do naplnění počtu 48.

 

Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2024/2025?

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče:
 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34  a § 34a Školského zákona).
 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. 
 • Ředitel školy je povinen žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.
 • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 

Pokyny pro rodiče
 • Tiskopisy k zápisu získáte během dne otevřených dveří mateřské školy nebo je možné si je stáhnout z webu MŠ. Tiskopisy - žádost včetně všech příloh - je nutné vyplnit, podepsat a odevzdat při zápisu.
 • Nedílnou součástí je i lékařské potvrzení. Formulář je součástí tiskopisů žádosti o přijetí do k předškolnímu vzdělávání.
 • Podle ustanovení § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, máte možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Nahlédnout do podkladů pro rozhodnutí můžete ve lhůtě do 5ti pracovních dnů ode dne převzetí Poučení o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí v Základní škole a mateřské škole Všechovice, příspěvková organizace, a to každý pracovní den od 7:30 do 14:00 hodin u ředitele školy. Přitom po vás bude vyžadováno prokázání totožnosti.
 • Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 31. 5. 2024, na webu a Úřední desce školy se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.
 • Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně, nevyzvednutá budou zaslána do vlastních rukou.
 • Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána nejpozději 12. 6. 2024 na uvedenou adresu zákonného zástupce žadatele.
 • Při podání žádosti o přijetí je třeba rovněž předložit k nahlédnutí rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce, který za dítě jedná.

 

Mimo osobního podání žádosti přijímáme od 2. do 16. 5. 2024 žádosti o přijetí  společně s požadovanými přílohami také následujícími formami:

 1. zasláním do datové schránky školy – p9dq9tv
 2. zasláním e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!), daniel.navratil@zsvsechovice.cz
 3. zasláním poštou

Povinnými přílohami v případě podání žádosti o přijetí některou z forem viz výše je také prostá kopie rodného listu dítěte a zákonným zástupcem podepsané seznámení s kritérii přijetí do mateřské školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Součástí žádosti o přijetí je potvrzení o očkování dítěte od lékaře.

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Bodovaná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

 1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu obce Všechovice, tzn. z obcí Všechovice, Provodovice a Rouské, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2024, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V případě vyššího počtu takto podaných žádostí o přijetí dětí s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu než je kapacita mateřské školy, bude rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.
 2. V případě volné kapacity mateřské školy po rozhodnutí o přijetí dětí podle bodu 1) budou dále přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu obce Všechovice, které do 31. 8. 2024 dosáhnou nejméně třetího roku věku. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí dětí s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu, než je kapacita mateřské školy, bude u dětí přijímaných podle tohoto bodu rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.
 3. Ostatní děti budou přijímány do mateřské školy až do naplnění kapacity na základě počtu získaných bodů (viz níže), přičemž přednost má dítě s vyšším celkovým počtem získaných bodů. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je kapacita školy a rovnosti celkového zisku bodů při obsazování posledního volného místa, (posledních volných míst, je-li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), bude o přijetí tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.

 

Místo trvalého pobytu dítěte ke dni zápisu:

a) s místo trvalého pobytu dítěte na území školského spádového obvodu obce Všechovice – 6 bodů

b) místo trvalého pobytu dítěte mimo území školského spádového obvodu obce Všechovice – 3 body

 

Dosažený věk dítěte k 31. 8. 2024:

a) 5 a více let – 5 bodů

b) 3 a 4 roky – 3 body

c) 2 roky – 1 bod

 

V případě losování podle bodů 1), 2) nebo 3) bude jako svědek přítomen minimálně jeden zástupce zřizovatele mateřské školy, který není ve střetu zájmů. Výsledek losování potvrdí svým podpisem do protokolu. U losování mohou být přítomni zákonní zástupci dětí, jichž se losování týká (budou o termínu losování informováni předem vyvěšením termínu losování na webových stránkách mateřské školy).

U dětí mladších 5 let k 31. 8. 2024 škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad (viz příloha žádosti o přijetí – vyjádření lékaře) o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V případě, že zákonný zástupce potvrzení lékaře nedoloží, nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut