Zápis do MŠ

Zápis do mateřské školy se uskuteční 12. 5. 2020 přímo v prostorách mateřské školy od 13.00  do 18.00 hodin.

Jak přihlásit dítě do mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Právní úprava předškolního vzdělávání je stanovena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a vyhláškou MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Základní informace a pokyny pro rodiče:

 • Předškolní vzdělávání je určeno dětem ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (podrobnosti v § 34  a § 34a Školského zákona).

 • Zákonný zástupce dítěte má možnost podat žádost o přijetí dítěte do jedné či více mateřských škol. V mateřské škole odevzdá přihlášku (žádost), předloží rodný list dítěte a svůj platný průkaz totožnosti nebo potvrzení o trvalém pobytu dítěte. Přihláška ke stažení ZDE (pdf) a ZDE (word).

 • Ředitel školy je povinnen žádost zástupců přijmout a dle stanovených kritérií a kapacitních možností rozhodnout o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské školy.

 • Podmínkou přijetí je, aby se přihlašované dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a mělo doklad, že je imunní proti nákaze, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou indikaci (§ 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví). Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.

 • Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.  

Pokyny pro rodiče

 • Zákonný zástupce dítěte si opatří přihlašovací formulář (Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání), ke stažení na webu MŠ nebo si jej vyzvedne přímo v mateřské škole. Ke stažení ZDE (pdf) a ZDE (word).

 • Dokument řádně vyplněný a podepsaný, včetně lékařského potvrzení, odevzdá zákonný zástupce do mateřské školy ve stanoveném termínu zápisu.

 • Termín  pro  vyjádření  účastníků  řízení  k  podkladům  pro  rozhodnutí  dle  § 36  odst. 3  zákona č. 500/2004  Sb., správní  řád  je :  10. 5. 2019  od  8.00  do 13.00 hod.  u ředitele školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice.

 • Termín zveřejnění výsledku zápisu je nejpozději 31. 5. 2019, na webu a vstupních dveřích školy se zveřejňují registrační čísla přijatých dětí.

 • Výsledky přijímacího řízení nesdělujeme telefonicky! Zákonní zástupci nepřijatých dětí si na základě podpisu musí vyzvednout rozhodnutí v MŠ osobně, nevyzvednutá budou zaslána do vlastních rukou.

 • Nevyzvednutá rozhodnutí nepřijatých žadatelů budou odeslána 7. 6. 2019 na uvedenou adresu.

 

Kritéria pro přijetí

Ředitel Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvková organizace, stanovil následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona   č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v daném roce překročí stanovenou kapacitu.

 

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 Školského zákona). Současně je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné školní docházky.

 

Další kritéria v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v daném roce překročí stanovenou kapacitu​:

 1. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.

 2. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, avšak nedosáhnou čtyř let, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.

 3. Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, jejichž sourozenec již navštěvuje Základní školu a mateřskou školu Všechovice, příspěvková organizace, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.

 4. Do mateřské školy se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně dvou let věku, avšak nedosáhnou tří let, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu.

 5. Děti, které nemají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu avšak splňují ustanovení §34 odst. 1 školského zákona.

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut