Informace k zápisu

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

Zápis do mateřské školy pro CIZINCE dle § 2 odst. 5 a 6 zákona č. 67 /2022 Sb. se uskuteční 21. 6. 2022 v prostorách mateřské školy

od 15.00  do 17.00 hodin.

 

Do mateřské školy budou pro školní rok 2022/2023 přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou neméně  tří let věku, a to do naplnění počtu 48.

 

Informace viz příloha

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy

Bodovaná kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:
  1. Přednostně budou přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu obce Všechovice, tzn. z obcí Všechovice, Provodovice a Rouské, které dosáhnou věku pěti a více let do 31. 8. 2022, tj. v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. V případě vyššího počtu takto podaných žádostí o přijetí dětí s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu než je kapacita mateřské školy, bude rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.
  2. V případě volné kapacity mateřské školy po rozhodnutí o přijetí dětí podle bodu 1) budou dále přednostně přijímány děti s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu obce Všechovice, které do 31. 8. 2022 dosáhnou nejméně třetího roku věku. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí dětí s místem trvalého pobytu ve školském spádovém obvodu, než je kapacita mateřské školy, bude u dětí přijímaných podle tohoto bodu rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.
  3. Ostatní děti budou přijímány do mateřské školy až do naplnění kapacity na základě počtu získaných bodů (viz níže), přičemž přednost má dítě s vyšším celkovým počtem získaných bodů. V případě podání vyššího počtu žádostí o přijetí než je kapacita školy a rovnosti celkového zisku bodů při obsazování posledního volného místa, (posledních volných míst, je-li větší počet žádostí s rovným počtem bodů než posledních volných míst), bude o přijetí tohoto dítěte (těchto dětí) rozhodnuto na základě věku, přičemž dítě s dřívějším datem narození má přednost před dítětem s pozdějším datem narození. V případě rozhodování o obsazení posledního volného místa mateřské školy u dětí se stejným datem narození bude rozhodnuto losem.

 

Místo trvalého pobytu dítěte ke dni zápisu:

a) s místo trvalého pobytu dítěte na území školského spádového obvodu obce Všechovice – 6 bodů

b) místo trvalého pobytu dítěte mimo území školského spádového obvodu obce Všechovice – 3 body

 

Dosažený věk dítěte k 31. 8. 2022:

a) 5 a více let – 5 bodů

b) 3 a 4 roky – 3 body

c) 2 roky – 1 bod

 

V případě losování podle bodů 1), 2) nebo 3) bude jako svědek přítomen minimálně jeden zástupce zřizovatele mateřské školy, který není ve střetu zájmů. Výsledek losování potvrdí svým podpisem do protokolu. U losování mohou být přítomni zákonní zástupci dětí, jichž se losování týká (budou o termínu losování informováni předem vyvěšením termínu losování na webových stránkách mateřské školy).

U dětí mladších 5 let k 31. 8. 2022 škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad (viz příloha žádosti o přijetí – vyjádření lékaře) o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. V případě, že zákonný zástupce potvrzení lékaře nedoloží, nebude dítě k předškolnímu vzdělávání přijato.

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut