Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání

V souladu s § 123 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon) a podle § 6 odst. 1 až 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění stanovuje ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace, úplatu za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019/2020 takto:

1. Měsíční výše úplaty za vzdělávání

Celodenní provoz      250 Kč/měsíc

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně.

2. Osvobozen od úplaty je:

  • zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi (§ 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi),

  • zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách),

  • rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči (§ 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

  • fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče (§ 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře), pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy.

3. Úplata v období přerušeného provozu mateřské školy (červenec a srpen)

Bude stanovena nejpozději do 30. dubna v návaznosti na dobu přerušení provozu mateřské školy ve výši poměrné částky vzhledem k počtu dnů provozu mateřské školy.

4. Úplata v případě dlouhodobé nemoci

Pro případ dítěte, které z důvodu prokázané nemoci nenavštívilo mateřskou školu ani jeden den v daném měsíci a je řádně omluveno, se stanovuje částka 125,- Kč/měsíc.

5. Snížení úplaty

O informaci o možnosti snížení úplaty za předškolní vzdělávání může zákonný zástupce dítěte požádat ředitele Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvkové organizace. Případnou žádost o snížení úplaty musí předat řediteli školy písemně.

6. Splatnost úplaty

Úplata je splatná ve dvou splátkách. Období od 1. září 2019 do 31. 12. 2019 musí být uhrazeno do 15. září 2019 ve výši 1000,- Kč. Období od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2020 musí být uhrazeno do 15. ledna 2020 ve výši 1500,- Kč. Zákonný zástupce dítěte se může s ředitelem mateřské školy písemně dohodnout na jiném termínu splatnosti úplaty. Platba se provádí bezhotovostně na sdělený bankovní účet č. - 280466242/0300, VS – dle pokynů MŠ, SS - 80001

V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou osobou uvedenou v § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. řediteli školy žádost o osvobození od úplaty za příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v témže odstavci, nenastane splatnost úplaty dříve než dnem, kdy rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Všechovice, příspěvkové organizace, o této žádosti nabude právní moci.

7. Závěrečná ustanovení

Tato směrnice je zveřejněna na nástěnce Informace pro rodiče a na webových stránkách mateřské školy – ms.zsvsechovice.cz. O jejím vydání a obsahu byli informováni zákonní zástupci.

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Šebíková Věra.

Tato směrnice ruší předchozí znění Směrnice ke stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole, č.j. 00MŠ/2SMŠ/2018, ze dne 5. 6. 2018.

 

Dne: 10. 6. 2019

Mgr. Daniel Navrátil
ředitel
 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut