Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání platný od 1. 9. 2017.

PROZKOUMÁME CELÝ SVĚT

 

 

I. Identifikační údaje

 Název dokumentu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Název zařízení:  Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace

Adresa:          Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace

                       Všechovice 88

                       753 53

                       IČO 61986011

 

Telefon:       ZŠ                     581 622 644

                     MŠ     Motýlci   608 644 274

                               Pastelky  608 237 415

 

Ředitel příspěvkové organizace:   Mgr. Daniel Navrátil

Vedoucí učitelka MŠ:   Šebíková Věra

Program zpracovali:    Šebíková Věra

                                        Navrátil Daniel

                                        Žejdlíková Jana

                                        Zámorská Martina

 

Zřizovatel:    Obec Všechovice

                       Všechovice 17

                        753 53

                        IČO 00302228

E-mailová adresa:  ms@zsvsechovice.cz

Webové stránky:   www.zsvsechovice.cz

Číslo jednací: 00MŠ/7SMŠ/2017     

Platnost:   Od 1. 9. 2017

Datum projednání na pedagogické radě:   30. 8. 2017

 

II. Charakteristika mateřské školy

 Mateřská škola se nachází v budově Základní školy Všechovice. Budova školy je umístěna v klidné části obce, mimo ruch obce i hlavní silnice. Je pohodlně dostupná příjezdu autem, pod školou se nachází malé parkoviště.

Je zcela oddělena od základní školy samostatným vchodem. Vstup do MŠ je umožněn pouze prostřednictvím intercom z důvodu bezpečnosti. Kapacita mateřské školy je 50 dětí, počet pracovníků 6. Mateřská škola má dvě oddělení Motýlci a Pastelky, každé oddělení má vlastní sociální zařízení a šatny. Máme společnou výdejnu stravy. Strava se dováží v rámci budovy ze školní jídelny.  V naší vesnici je pouze jedna mateřská škola. Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který postupně rozvíjíme a doplňujeme.

Vycházíme z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Námětem nám jsou publikace Barevné kamínky, Objevujeme svět pro život, knihy, časopisy, další studium.

Promyšleným přístupem a mnohaletým utvářením tohoto programu vedeme děti k optimálnímu rozvoji.

 

III.  Podmínky vzdělávání

1.     Věcné podmínky

Naše mateřská škola se nachází v budově základní školy.

Jsou zde umístěny třídy se sociálním zařízením, jídelnou a šatnami pro děti i zaměstnance. Mateřskou školu navštěvují děti ze Všechovic a okolních vesnic. Máme dvě třídy věkově dělené. Třída Motýlci 5 – 7 let, třída Pastelky 2 – 4 roky.

Mimo mateřskou školu, v prostorách bývalé MŠ, se nachází oplocená zahrada se vzrostlými stromy.  Dětem slouží pískoviště, domeček, altán, dřevěné průlezky a houpačky, umělohmotné stolečky a židličky, zahradní náčiní a hračky.

Třídy jsou nově zařízené. Vytvořili jsme dětem rozmanité koutky cíleně zaměřené na určitou činnost. Všechny pomůcky jsou umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly a mohly si je samostatně podávat a vracet na své místo. Tyto koutky plně vyhovují nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.

Prostředí šatny využíváme k prezentaci dětských prací tak, aby je mohli shlédnout děti i rodiče. V šatnách rodičům vyvěšujeme informace o výchovně – vzdělávacích činnostech, akcích školy, organizaci školy, apod. Další informace na www.zsvsechovice.cz, nebo na facebooku školy.

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení i vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny věku a počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné.

Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

2.     Životospráva

Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu podle norem k tomu určených.

Je zachována vhodná a pestrá skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Toto zajišťuje školní jídelna v ZŠ. Strava se dováží. V MŠ je pouze výdejna.

Pokud má dítě nějaké dietní změny, vycházíme mu podle možností vstříc, nebo umožníme dohodu s rodiči o stravování.

Ranní svačinku podáváme od 8.30 hodin, oběd od 11. 30 hodin a odpolední svačinu od 14.30 hodin.

Děti do jídla nenutíme. Vedeme je k možnosti volby. Děti se postupně učí zacházet se lžící a příborem, necháváme jim na výběr, kdy začnou, ale děti poslední rok před školou už příbor používají pravidelně. Podle věku postupně přecházíme na sebeobslužnou činnost a správné stolování.

Pitný režim – děti mají po celý den k dispozici konvici s nápojem, takže se kdykoli mohou obsloužit do označeného hrníčku podle své individuální potřeby. Nádoba se během dne

doplňuje.

Řád činností přizpůsobujeme aktuálním situacím v MŠ  - např. rodiče mohou děti přivádět po dohodě s učitelkou do MŠ později, vyzvedávat si je dříve, apod.

Poskytujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku. Kromě vycházky za příznivého počasí převádíme některé činnosti ven – vhodné činnosti uskutečňujeme na zahradě, kde máme k dispozici lavičky, nebo malé plastové židličky a stolečky, nový altán apod. Odpolední činnosti probíhají také často na zahradě.

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i při činnostech ve třídě – v průběhu činností v hracích koutcích se mohou volně v prostoru pohybovat, dojít si na WC, napít se. Zařazujeme pohybové chvilky během dne, zdravotní cvičení, pohybové hry a pohybové aktivity. Pokud to počasí dovoluje, cvičíme venku.

Odpolední odpočinek. Všechny děti odpočívají na lehátku dobu přiměřenou jejich věku. Nenutíme je ke spánku. Předškolní děti a ty, které neusnou, uskutečňují klidové činnosti, při kterých se učí ohleduplnosti ke svým spícím kamarádům. Pokud jsou unavené, mohou si jít odpočinout, nebo mohou zůstat po celou dobu na lehátku i když nespí.

Děti otužujeme vzduchem.

 

3. Psychosociální podmínky

Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně a bezpečně.

Umožňujeme rodičům kdykoliv přijít do třídy si s dětmi pohrát, podívat se, co děti dělají kdykoliv během dne. Pohovořit si s učitelkou o svém dítěti, o jeho individuálních potřebách, mohou se vyjadřovat k výchovně vzdělávacímu plánu a činnostem, podávat návrhy na další spolupráci s MŠ, na akce, které by mohly probíhat, apod. Umožňujeme dětem postupnou adaptaci na prostředí společně s rodiči. Výhodou je chůva, která se věnuje dvouletým dětem.

Volnost a osobní svoboda je vyvážena nezbytnou mírou omezení, které vyplývá z potřeby dodržovat v mateřské škole potřebný režim. Tato omezení jsou ošetřena pravidly, která si společně vytvářejí děti s učitelkami.

Vztahy mezi dětmi a dospělými jsou partnerské, všechny děti mají rovnocenné postavení, podporujeme vzájemnou důvěru a toleranci, ohleduplnost a zdvořilost.

Děti mají možnost účastnit se plánování činností, samostatného rozhodování při volbě činností, při výběru materiálu, pomůcek a způsobu splnění záměru.

Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, ať byly úspěšné, nebo ne, respektujeme individuální možnosti dětí, aby mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima. Dáváme dětem prostor k sebehodnocení. Vyhýbáme se soutěžení. Snažíme se je zbytečně nevystavovat stresu z veřejného vystupování, a pokud přece jen veřejně vystoupíme, vybereme děti, které se chtějí zúčastnit a volíme skladbu podle jejich přání (básně, tanec, divadlo).

K pohodě a k vzájemnému hlubšímu poznání přispívají také slavnosti, na které se děti připravují společně s rodiči – vánoční jarmark, Halloween, karnevalové masky, hnízdečková Jarní slavnost, apod. a také se jich s rodiči účastní, mohou bezprostředně rodičům sdělovat své dojmy a pocity, prožitky jsou společné.

Cílem všech zaměstnanců je zdravá, veselá mateřská škola, do které se děti těší a naučí se v ní všechno, co budou potřebovat před vstupem do první třídy. Proto se snažíme klást důraz na rozvoj osobnosti, tvořivosti a seberealizace. Prohlubujeme samostatnost, nebojácnost, orientaci a ohleduplnost, podporujeme sebevědomí. V tomto nám pomáhá úzká spolupráce s rodinou, kdy se několikrát ročně scházíme společně s rodiči na našich akcích.

 

4. Organizace

Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje nám reagovat na individuální potřeby dětí.

Pokud se děti potřebují uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, umožníme mu to. Plně se věnujeme dětem a jejich vzdělávání, přizpůsobujeme poměr spontánních a řízených činností během dne.

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Ranní kruh nám poskytuje možnost přímého kontaktu, dává nám prostor ke komunikaci, naslouchání, podporuje pocit sounáležitosti, jistoty a bezpečí. Zde mohou děti společně vytvářet pravidla třídy, plánovat svoje činnosti, vyjadřovat svoje pocity, řešit problémy.

Zde děti seznámíme s tématem dne, co budeme dělat, ze kterých činností si mohou vybrat.

Činnosti pro děti plánujeme podle věku, individuálních potřeb a zájmů dětí. Ve třídě připravujeme třídní plán, ve kterém si zpracujeme výchovně vzdělávací program, kompetence a systém funkční evaluace.

Celoroční téma je rozplánované do jednotlivých podtémat, která si rozpracováváme do různě dlouhých plánů.

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.

 

5.  Řízení mateřské školy

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou vymezeny v pracovních náplních jednotlivých pracovníků, jsou založeny v osobních spisech. Informace pro zaměstnance jsou podávány na pedagogických a provozních poradách, nebo písemně na informační nástěnce v šatně zaměstnanců.

Všichni zaměstnanci se podílejí na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Plánování práce a chod mateřské školy je funkční, vychází z předešlých zkušeností a opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětnou vazbu.

 Kontrolní a evaluační činnost zahrnuje všechny stránky chodu mateřské školy, je prováděna formou hospitací, pozorování a orientačních kontrol. Je také dána denním stykem vedoucí učitelky s ostatními pracovnicemi.

Z výsledků vyvozujeme závěry pro další práci ihned, nebo na pravidelných poradách.

Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, místní základní školou a obecními spolky

(spolek žen Rozmarýn, hasiči, Tatran, ZD Záhoran a místními chovateli a podnikateli).

Spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou Přerov.

 

6. Personální a pedagogické zajištění

Všichni zaměstnanci, kteří pracuji v mateřské škole jako pedagogičtí  pracovníci mají

předepsanou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují.

Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně.

Ředitel školy podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.

Je podle podmínek a možností školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.

Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

   

7. Spoluúčast rodičů

Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra, otevřenost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

Rodiče mají příležitost podílet se na dění v mateřské škole,účastnit se různých programů,

mohou kdykoliv přijít do mateřské školy, pohrát si s dětmi.

Jsou jim nabídnuty osobní konzultace. Mohou si naplánovat adaptační plán pro své dítě.

Veškeré informace o dění v mateřské škole, mají rodiče k dispozici v šatně na nástěnce, webových stránkách a facebooku školy.

Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost o jejich svěřených interních záležitostech.

Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.

Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad.

 

8.  Podmímky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

 1. Pojetí vzdělávání s přiznanými podpůrnými opatřeními

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich naplňování dbáme na přizpůsobování podmínek tak, aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem.

Snahou pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.

Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření.

Podpůrná opatření prvního stupně (PLPP) stanovuje mateřská škola, od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ (školské poradenské zařízení) po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Mateřská škola zajišťuje rovný přístup ke vzdělání bez jakékoli diskriminace, zohledňuje vzdělávací potřeby jednotlivce, vytváří potřebné podmínky a zajišťuje osobnostní rozvoj každého dítěte.

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření.

 

 1. Systém péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením

 1. Postup školy při poskytování podpůrných opatření od prvního stupně – plán pedagogické podpory

Při zjištění obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dítěte vytvoří učitel plán pedagogické podpory žáka. S plánem pedagogické podpory škola seznámí zákonného zástupce žáka i ostatní učitele dítěte. Seznámení s PLPP jmenovaní potvrdí svým podpisem.

Poskytování podpůrných opatření prvního stupně učitel ve spolupráci s ostatními učiteli dítěte průběžně hodnotí. V případě potřeby je plán pedagogické podpory průběžně aktualizován v souladu s vývojem speciálních vzdělávacích potřeb dítěte.

Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření poskytovaných na základě plánu pedagogické podpory učitelé vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Pokud se daná opatření ukáží jako nedostatečná, doporučí učitel zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení.

Pokud jsou daná opatření dostatečná, pedagogičtí pracovníci nadále pokračují v jejich realizaci a úpravách dle potřeb dítěte.

 

2. Postup školy při tvorbě individuálního vzdělávacího plánu dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

Doporučí-li školské poradenské zařízení vzdělávání dítěte dle individuálního vzdělávacího programu, zákonný zástupce podá řediteli školy žádost o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího programu. Ředitel školy žádost posoudí a v případě schválení žádosti zajistí zpracování IVP (individuální vzdělávací plán).

IVP vytváří učitel ve spolupráci s dalšími učiteli dítěte. Podklady kontroluje, konzultuje se školským poradenským zařízením a celkově zodpovídá za IVP ředitel školy. IVP schvaluje ředitel školy, garantem je speciální pedagog školského poradenského zařízení.

IVP jsou zpracovány na základě školního vzdělávacího programu a vycházejí ze specifických vzdělávacích potřeb dětí. Upravují obsah, formy a podmínky jejich vzdělávání. S IVP jsou seznámeni všichni vyučující a zákonný zástupce žáka.

 

 1. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí. Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Učitel zajišťuje tyto podmínky s ohledem na vývojová a osobnostní specifika těchto dětí a měl by být vzdělán v oblasti speciální pedagogiky.

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně umožnit):

 • uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, metod a forem vzdělávání,
 • realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí,
 • osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení,
 • spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství,
 • snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy,
 • přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

 

4.      Pravidla pro zpracování, hodnocení, aktualizaci PLPP a IVP

Zpracování PLPP a IVP je povinností učitelek dle RVP PV „Vzdělávání dětí se speciálními potřebami, novely školského zákona č. 82/2015 Sb., zejména z § 16 a z prováděcí vyhlášky č. 27/2016 Sb.

Cílem je zajistit pro děti v mateřské škole takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.

Na začátku školního roku, během měsíce září, nebo při nástupu nového dítěte do MŠ /po adaptaci dítěte cca 2 měsíce/ učitelka vyhodnotí potřebu podpůrných opatření na základě pozorování práce a hry dětí.

 

Podpůrná opatření 1. stupně

Po konzultaci s ředitelkou školy zpracovává učitelka PLPP /opatření MŠ, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte/ formulovat pozorované výukové obtíže, hledat možné intervence v oblasti forem a metod výuky, organizaci výuky a používaní pomůcek

Hodnocení PLPP provádí učitelka průběžně a po 3 měsících konzultuje vyhodnocení s ředitelkou školy

 

Podpůrná opatření 2. – 5. stupně

pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím PLPP nebyla dostačující, požádá učitelka po konzultaci s ředitelkou školy zákonného zástupce, aby navštívil ŠPZ (PPP nebo SPC), které může následně doporučit podpůrná opatření vyšších stupňů;

 • na základě doporučení ŠPZ zpracovává učitelka IVP, konzultuje IVP se zákonnými zástupci dítěte, ředitelkou školy a ŠPZ nejpozději do 1 měsíce
 • IVP průběžně hodnotí /minimálně 1x za 2 měsíce/ a konzultuje jej se zákonnými zástupci, ředitelkou školy, v případě potřeby se ŠPZ
 • v případě podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga jej metodicky vede, úzce s ním spolupracuje při plánování činností a jejich vyhodnocení, dbá na zpracování potřebné dokumentace /zápisy v TK, vedení portfolia dítěte, konkretizovaný plán individuální práce k daným tématům/
 • nemůže-li učitelka ze závažných důvodů zabezpečit bezodkladné poskytování doporučeného podpůrného opatření, informuje ředitelku školy a škola po projednání se ŠPZ a na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte, poskytne, po dobu nezbytně nutnou, jiné obdobné podpůrné opatření stejného stupně
 • shledá-li učitelka po konzultaci s ředitelkou školy, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná

 

9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří podmínky k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných.

V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno.

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet.

Mateřská škola zajišťuje realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.

Škola prostřednictvím kvalitní pedagogické diagnostiky vyhledává mimořádně nadané děti a formou integrovaného vzdělání a individualizované výuky podporuje rozvoj jejich talentu.

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání je zajišťována:

 • předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností
 • využitím vhodných didaktických pomůcek, materiálů
 • individuálním přístupem
 • prací s interaktivní tabulí, tablety – vzdělávací programy
 • nabízenými speciálními činnostmi
 • spoluprací s knihovnou

10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno rozeznávat a přijímat aspekty celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Při vzdělávání dětí mladších tří let je nutné zajistit  podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší.

Poskytujeme stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.  

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.

Ve třídě jsou pro zajištění bezpečnosti znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.

Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku.

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.

Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.

Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami.

Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty.

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.

 Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.

Jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.

IV. Organizace vzdělávání

Mateřská škola je dvoutřídní. Je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu 6.15 – 16.00 hodin. Třídy máme věkově dělené.

Denní režim je flexibilní, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Pokud dítě nemá náladu účastnit se společných činností, může se věnovat jiné činnosti individuálně nebo odpočívat v klidovém koutku. Poměr spontánních a didakticky cílených činností během dne je vhodně kombinován.

Využívány jsou všechny prostory třídy. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, mají možnost pracovat svým tempem. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený, podporovány jsou skupinové řízené činnosti. Denně jsou zařazovány preventivní pohybové aktivity. Činnosti dětí se plánují podle věku, individuálních potřeb a zájmů.

Pravidelně je zařazován ranní komunikativní kruh, který poskytuje možnost pracovat s dětmi frontální metodou, nabízí prostor ke komunikaci, naslouchání, podporuje pocit sounáležitosti, jistoty a bezpečí. Zde mohou děti společně plánovat svoje činnosti, vyjadřovat své pocity. Zde se děti seznamují s tématem dne, a vybírají si, kterých činností se budou účastnit. Děti jsou spoluúčastníky tvorby pravidel chování. Denně je zařazováno hodnocení činností učitelkou i dětmi.

Dle možností je zajištěno souběžné působení dvou učitelů při pobytu venku, při obědě a ukládání dětí, při akcích mimo prostory mateřské školy.

Třídy jsou věkově dělené. Motýlci 4,5 – 6 (7) let, Pastelky 2 – 4,5 let. Věk ve třídách se mění podle počtu dětí, které dosáhnou toho určitého věku.

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od dvou do šesti let do výše naplnění kapacity mateřské školy. Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitele školy, který určuje kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy. Kritéria jsou vyvěšena na nástěnce Informace pro rodiče a webových stránkách školy.

 

V. Charakteristika vzdělávacího programu

 Prozkoumáme celý svět

V mateřské škole pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu s názvem

„ Prozkoumáme celý svět“.

Společným tématem je provázanost přírody, společnosti a praktického života se životem v mateřské škole, objevování všeho nového, okolí, prostředí a především sebe sama zábavnou formou, příjemnou pro děti, přizpůsobenou jejich věku.

Klademe důraz na samostatnost, kreativitu, nebojácnost se prosadit a vyjádřit svůj názor. Chceme se zaměřit na rozvoj řečových dovedností, bohatost slovní zásoby, kultivovanost slovního projevu. Dále rozvíjet pozorovací schopnosti dětí a naučit se je dávat do souvislostí.

Témata jsou volena tak, aby se děti mohly přirozeně vyvíjet podle svých potřeb a schopností. Třídy máme věkově dělené, proto si každá vytvoří svůj vlastní třídní vzdělávací program, který je přímo cíleně zaměřen na danou věkovou skupinu dětí a vychází z předpokladu znalostí, zkušeností a dovedností dětí.

V oddělené Pastelka se především zaměříme na začlenění dětí do kolektivu, na schopnost komunikace, na sebeobslužné činnosti všeho směru (hygiena, stravování, oblékání) a na sociální zařazení dítěte.

V oddělení Motýlci budeme všechny tyto již získané dovednosti rozvíjet a zaměříme se na jejich zdokonalení. Dále budeme rozvíjet větší samostatnost, schopnost umět se orientovat a samostatně rozhodovat, přemýšlet, vyjadřovat se a hledat řešení.

 

A. Priority mateřské školy

Snažíme se, aby se děti v naší mateřské škole cítily dobře a v bezpečí, protože pak se mohou zdravě rozvíjet.

Klademe důraz na rozvoj kamarádských vtahů, vzájemnou pomoc a respektování druhého.

Dáváme dětem příležitost rozvíjet své schopnosti a dovednosti způsobem, který vyhovuje jejich individuálním potřebám a zájmům.

Děti mají možnost rozvíjet se vlastním tempem a v rámci svých možností.

Vycházíme z přirozené dětské zvídavosti a potřeby stále objevovat něco nového.

Vedeme děti k tomu, aby měly chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a poznávat.

Učíme děti věřit ve vlastní schopnosti, podporujeme úspěch a  překonávání překážek.

Pomáháme jim najít odvahu ukázat, co už všechno umí, zvládnou a dokážou.

Oddělení jsou věkově dělená. To umožňuje více se cíleně zaměřit na konkrétní věkovou skupinu a poskytnout přiměřeně náročné úkoly s možností porovnat úspěšnost se svým kamarádem.

Rozvíjíme tyto schopnosti a dovednosti, které jsou dětem potřebné po celý život:

* rozhodnout se, vybrat si a nést za svou volbu odpovědnost

* přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat

* samostatně myslet, prozkoumávat věci do hloubky

* být tvůrčí a mít představivost

* sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství

* spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, komunikovat

* respektovat a tolerovat

* připravit se na další vzdělávání

 

B.  Formy a prostředky vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje během celého dne a ve všech činnostech a situacích, které se ve školce naskytnou.

Využíváme prožitkového a kooperativního učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získané zkušenosti a ovládat další dovednosti.

Důležitá je tvořivá improvizace pedagoga, který dokáže pružně a citlivě reagovat na vzniklou situaci.

Významnou prevencí konfliktů mezi dětmi je, že si společně vytváříme pravidla soužití ve třídě, která si domlouvají děti společně s učitelkou. Mají písemnou podobu.

Každý den začínáme kontaktním kruhem, kde se přivítáme a pozdravíme. Vede děti k tomu, aby si při vzájemném sdílení naslouchaly, vyjadřovaly své pocity a potřeby, řešily své problémy. Dává nám prostor ke komunikaci, podporuje pocit sounáležitosti, jistoty a bezpečí.

V ranním kruhu se seznamujeme s tématem dne, plánujeme své činnosti.

Tvar kruhu symbolizuje partnerství všech, rovnosti a spoluzodpovědnosti.

Preferujeme skupinové činnosti, které si děti vybírají podle svých schopností a zájmů, ale i podle dohodnutých pravidel.

Projektové plánování, projektové dny.

Slavnosti.

Divadelní představení, výlety.

 

C. Koncepce mateřské školy

    1.   Vytvářet podnětné prostředí

Prostory tříd přizpůsobujeme potřebám dětí. Vytváříme různá zákoutí a centra aktivit pro pestrou činnost dětí. Centra aktivit průběžně měníme a doplňujeme podle potřeb a možností. Nábytek je velikostně přístupný pro všechny děti, mají dostupné veškeré pomůcky pro svou činnost. Děti mají možnost při spolupráci přirozeně komunikovat, spolupracovat, pomáhat si, řešit problémy, procvičovat si vyjadřovací schopnosti, respektovat se, učit se nápodobou a pozorováním, požádat o radu a názor druhého. Centra aktivit vedou děti k samostatnosti, tvořivosti, učení se na základě praktických činností.

Děti se aktivně podílí na průběžné proměně tříd, na výzdobě a dotváření center aktivit.

 

   2.  Individuální přístup ke každému dítěti

Vycházíme vstříc zájmům, schopnostem a potřebám každého dítěte.

Vytváříme podmínky, aby děti mohly splnit záměr v rámci svého osobního maxima.

Vyhledáváme silné stránky dětí a na nich stavíme, aby děti zažily pocit úspěchu, slabé stránky posilujeme.

Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu, jestli byly úspěšné nebo ne, povzbuzujeme je, aby řešily své problémy samostatně a hledaly různá řešení.

Vedeme portfolia dětí, kde můžeme sledovat jejich pokroky. Zvlášť se zaměřujeme na děti poslední rok před vstupem do školy – zvláštní projekt Maturita předškoláka.

Vypracováváme individuální plány pro děti, pro jejich zdravý rozvoj, začlenění do kolektivu apod. Vedeme záznam o jejich pokrocích. Klademe důraz na evaluaci a na jejím základě dále pracujeme.

 

   3.  Spolupráce s rodinou

Učitelky a rodiče úzce spolupracují jako partneři, aby zajistili optimální podmínky pro vzdělávání a rozvoj dětí.

Rodiče si mohou naplánovat adaptační plán pro své dítě. Mohou si přijít pohrát za svým dítětem do třídy, prohlédnout si co celý den dělalo a tvořilo.

Rodiče jsou informováni o dění ve třídě a škole na nástěnce v šatně, na rodičovské schůzce, na slavnostech a také při individuální konzultaci.

Pořádáme společné akce pro děti a rodiče.

 

   4.  Tématické plánování a integrované učení činnostmi a hrou

   Veškeré činnosti a témata plánujeme na základě aktivního zájmu a přání dětí.

Plány propojují to, co chceme děti naučit, s tím co děti poznají ve skutečném životě a co je zajímá.

Plánujeme dětem aktivity, které mají různou náročnost, vycházejí z jejich předchozích znalostí, zkušeností a dovedností.

Předkládáme dětem vývojově vhodné a individuálně přiměřené činnosti a materiály, které děti motivují k aktivitě, umožňují jim smysluplně se učit a rozvíjet se. Využíváme k tomu nejen podmínky školy, ale také okolní přírody a možností, které zde máme ( družstvo, pošta, apod.)

 

D. Analýza

Silné stránky

Třídy vybavené přiměřeně k potřebám dětí, vytvořené hrací koutky pro různé činnosti. Optimální počet dětí na třídy, možnost individuálního přístupu. Nové prostory a nové vybavení tříd.

Prostorná oplocená zahrada, pískoviště a průlezky k podpoře jak tvořivé, tak tělesné činnosti.

Pitný režim, čištění zubů každý den, papírové kapesníky vždy k dispozici, spolupráce s rodiči, možnost rodičů pobýt s dítětem v mateřské škole, slavnosti, oslava narozenin dítěte, spaní v narozeninové postýlce, dostupnost fotografií ze všech akcí ve školce, vystupování na veřejnosti, logopedická péče, dlouhé vycházky do přírody, výlety do okolí.

 

Slabé stránky

Menší prostory tříd, malé prostory sociálního zařízení.

Okolí nepodnětné, izolované od světa.

Daleko na školní zahradu.

 

VI. Vzdělávací obsah

A . Rámcové vzdělávací cíle

Základní cíle jsou dány v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání:

1. rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení

2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým, kognitivním (poznávacím), fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám dětí

 

Rozvíjení dítěte, jeho schopnosti učení a poznání

 • dostatek informačních zdrojů
 • propojení informací se skutečným životem
 • práce v motivujícím prostředí
 • převaha kladného hodnocení
 • netradiční metody a formy práce

Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • atmosféra přátelství
 • dodržování stanovených pravidel
 • utváření ohleduplného a citlivého vtahu k lidem
 • poznávání a ochrana přírody

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 • vhodná organizace denního režimu
 • bezpečnost, estetičnost a čistota prostředí
 • hygienické a stravovací návyky
 • prevence násilí, šikany
 • respektování individuálních potřeb
 • osvojování základní pracovních dovedností
 • ohleduplnost k slabším
 • pomoc starým, nemocným

 

Specifické cíle vzdělávací činnosti

Proces vzdělávání je pro dítě činností přirozenou. Specifické cíle vedou k vytváření podmínek pro dobrou výchovu a vzdělávání dítěte, které by mělo mít v průběhu předškolního vzdělávání příležitost získat základní kompetence, které jsou pro osobní rozvoj,životní spokojenost a vzdělávání žádoucí

 

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická

 • podporovat růst dítěte
 • zlepšovat jeho tělesnou zdatnost a obratnost, správné držení těla
 • podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností
 • učit je sebeobslužným dovednostem
 • vést je ke zdravým životním návykům

 

2. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická

 • podporovat duševní pohodu a psychickou zdatnost a odolnost dítěte
 • podporovat rozvoj intelektu, řeči a jazyka, sebevyjádření
 • podporovat rozvoj poznávacích procesů, jeho citů, jeho vzdělávacích schopností
 • stimulovat rozvoj jeho vzdělávacích dovedností

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální

 • podporovat utváření vztahů dítěte k ostatním dětem i dospělým
 • posilovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci
 • vést děti k samostatnosti a odpovědnosti

 

4. Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní

 • uvést dítě do společnosti ostatních lidí i do světa kultury a umění
 • pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti a postoje
 • připomenout základní morální a estetické hodnoty

 

5. Dítě a svět – oblast environmentální

 • založit u dítěte základní povědomí o okolním světě a jeho dění
 • vytvořit základ pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí
 • vážit si hodnot a přírodních krás

 

Cílem školy je:

 • rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby
 • podporovat jeho tělesný rozvoj, zdraví a jeho osobní spokojenost
 • napomáhat k chápání okolního světa
 • prožívat atmosféry bezpečí a radosti
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí
 • rozvíjet základní hodnoty mravního cítění
 • motivovat k dalšímu učení a poznávání
 • uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi

B. Klíčové kompetence

Jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj každého dítěte.

 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:

1. kompetence k učení

2. kompetence k řešení problému

3. kompetence komunikativní

4. kompetence sociální a personální

5. kompetence činnostní a občanské

Školní vzdělávací program je koncipován tak, aby na úrovni školy vytvářel co nejlepší předpoklady pro postupné osvojování klíčových kompetencí, které stanovuje RVP

 

Dosažitelná úroveň dítěte ukončující předškolní vzdělávání:

kompetence k učení

 • získané dovednosti a vědomosti uplatňuje v praktických situacích i v dalším učení
 • dítě se učí spontánně, ale i cílevědomě, učí se s chutí, projevuje zájem
 • má základní poznatky o světě lidí, kultury, přírody a techniky
 • klade si otázky a hledá na ně odpovědi
 • raduje se z toho, co samo dokázalo
 • dítě se soustředí na danou činnost, dovede postupovat podle pokynů, dokáže dokončit započatou práci
 • odhaduje své síly, dokáže ohodnotit sebe i okolí

 

kompetence k řešení problémů

 • řeší problémy, na které stačí, opakující se situace se snaží řešit samostatně, náročnější s pomocí dospělého
 • při řešení problému využívá dosavadních zkušeností, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje
 • užívá číselných a matematických pojmů, zpřesňuje si početní představy
 • rozlišuje způsoby řešení (funkční i nefunkční), dokáže mezi nimi volit, používá logiku v činnostech
 • nebojí se chybovat a je iniciativní

 

kompetence komunikativní

 • hovoří ve větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, formuluje otázky a žádá odpovědi
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými)
 • komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými
 • ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení
 • rozšiřuje si slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

 

 sociální a personální kompetence

 • samostatně se umí rozhodnout, umí vyjádřit svůj názor
 • uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese i důsledky
 • projevuje ohleduplnost k ostatním, pomáhá slabším, vnímá nespravedlnost
 • dokáže se prosadit, ale i podřídit, dokáže být tolerantní
 • při společných činnostech spolupracuje, domlouvá se
 • dodržuje základní společenské návyky a pravidla, dohodnutá a pochopená pravidla
 • při setkání s cizími lidmi se chová opatrně
 • chápe, že nespravedlnost a ubližování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou

 

činnostní a občanské kompetence

 • učí se svobodně plánovat své činnosti a hry, organizovat, podřizovat se, řídit a hodnotit situaci
 • k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně
 • má smysl pro povinnost při hře i učení
 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje
 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi dětmi, rozumí jim, ví, proč je nutné je dodržovat
 • uvědomuje si,že svým chováním může ovlivnit prostředí, v jakém žije
 • dbá na osobní zdraví, ale i na zdraví a bezpečí druhých, chová se ohleduplně

 

C. Vzdělávací obsah

Školní vzdělávací program Prozkoumáme celý svět

je rozpracován do integrovaných bloků a mnoha podtémat tak, aby se děti postupně během roku seznámily se všemi oblastmi vzdělání. Jednotlivá témata si učitelky rozpracovávají do svých třídních programů. Dále pak na třídách pracujeme dle týdenních (čtrnáctidenních) tematických plánů.

I. Život na planetě Zemi

Pedagogický záměr (cíl) - vzbudit vědomí o příslušnosti k rodině, národu, vlasti, kam patříme. Seznámit se s oslavami, tradicemi a rituálními činnostmi, vnímat je jako obohacující prvek života. Pochopit jejich význam pro psychohygienu a duchovní rozvoj. Vnímat tyto jevy jako společenské události, týkající se spolupráce, společného sdílení a prožitků. Uvědomovat si význam rodiny pro psychickou pohodu každého jedince, nezastupitelnost a charakteristické postavení jednotlivých členů rodiny. Podporovat vědomí, že dítě ke svému zdravému a přirozenému rozvoji potřebuje kromě své rodiny také společenství vrstevníků, mezi kterými získá základní zkušenosti pro svůj samostatný život.

Kde domov můj

Já malý školáček

Rodina, kamarádi

Naše vesnice a její okolí

Česká republika, Praha

Já a mé bezpečí

 

Slavíme, oslavujeme, tradujeme

Vánoce

Velikonoce

Den dětí

Halloween

Pálení čarodějnic

Karneval

Z pohádky do pohádky

 

Dítě a jeho tělo:

Dílčí vzdělávací cíle

Uvědomění si vlastního těla

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

Vzdělávací nabídka

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení)

Nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním

Očekávané výstupy

Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)                                                                                

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)

 

Dítě a jeho psychika:

Dílčí vzdělávací cíle

Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

Získání relativní citové samostatnosti

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 

Vzdělávací nabídka

Spontánní hra

Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

Činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

 Vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo  

Přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 Prohlížení a „čtení“ knížek

Činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.)

Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a pojmové)

Hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

Námětové hry a činnosti

Hry na téma rodiny, přátelství apod.

 

Očekávané výstupy

Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory

Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

Dítě a ten druhý:

Dílčí vzdělávací cíle

Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)

Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

 

Vzdělávací nabídka

Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

Aktivity podporující sbližování dětí

Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)

Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

 

Očekávané výstupy

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství

spolupracovat s ostatními

Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla - respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.

Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc,ap

Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)

 

Dítě a společnost:

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),

Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí

 

Vzdělávací nabídka

Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

Aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

Spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

přípravy a realizace společných slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

 

Očekávané výstupy

Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

 Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově

Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami

 

Dítě a svět:

Dílčí vzdělávací cíle

Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Vzdělávací nabídka

Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

ledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé

 

Očekávané výstupy

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí

 

II. Lidé na planetě Zemi

Pedagogický záměr (cíl) - uvědomování si, jakými schopnostmi člověk disponuje - řeč, osobnost, smysly, rozum, schopnosti, kultura – divadlo, knihy, hudba, výtvarné umění, vynálezy, práce - významem a užitkem některých povolání. Poznávání lidského těla z hlediska psychomotoriky, zdatnosti a výživy. Děti prostřednictvím pohybu poznávají své tělo a jeho schopnosti, získávají povědomí o významu zdravé výživy a zdraví člověka, učí se popsat své pocity. Utvářet u dětí povědomí o existenci jiných ras a kultur, vědět, že nezáleží na barvě pleti, ale na postojích a vlastnostech každého jedince, jak se člověk postupem času vyvíjel, zdokonaloval. Připravovat děti na život v mnohojazyčné evropské společnosti. Vést děti ke spolupráci a vzájemné pomoci.

 

Člověk

Moje tělo

Doktora se nebojíme

Naše smysly

Chci být zdravý

Až vyrostu, bude ze mě

 

Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle

Uvědomění si vlastního těla

Osvojení si poznatku o těle, jeho funkcí a jeho zdraví

Rozvoj užívaní všech smyslů

Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Vzdělávací nabídka

Činnosti zaměřené k poznání lidského těla

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení)

Smyslové činnosti

Činnosti směřující k ochraně zdraví

Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 

Očekávané výstupy

Zachovávat správné držení těla

Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

Pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí

Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově Rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem) a

 

Dítě a jeho psychika

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie.

 

Očekávané výstupy

Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

 

 Vzdělávací nabídka

Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

Grafické napodobování (pantomima)

Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a funkcí

Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní

Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.)

Činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

 

Dítě a ten druhý

 

Dílčí vzdělávací cíle

Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti atd.)

Rozvoj kooperativních dovedností

Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými

 

Vzdělávací nabídka

Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.)

Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

 

Očekávané výstupy

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí, či neumí apod.),že osobní resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené

 

Dítě a společnost

Dílčí vzdělávací cíle

Seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije

Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.

 

Vzdělávací nabídka

Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

 

Očekávané výstupy

Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

Chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.

 

Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle

Vytvořit podvědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností

 

Vzdělávací nabídka

Přirozené pozorování blízkého prostředí, života v něm

Aktivity zaměřené k získávání nových a praktických informací v obci (návštěva obchodu, pošty, jídelny)

 

Očekávané výstupy

Mít povědomí o širším společenském i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 

III. Zvířata a rostliny na Zemi

Pedagogický záměr (cíl) – seznámit se a poznávat domácí a volně žijící zvířata, zvířata žijící v ZOO, znát některé druhy exotických zvířat – ve které zemi žijí.  Poznat některý hmyz, brouky ptáky apod. vnímat jejich způsob života, vlastnosti a pozorovat jejich chování v různých ekosystémech (louka, les). Učit děti vnímat, jak jsou tito živočichové zranitelní, vést je k rozvoji empatického cítění a chování. Uvědomovat si vliv životního prostředí a zásahů člověka na jejich život, seznámit se s možnostmi ochrany zvířat a péčí o ně. Objevovat některé luční, zahradní a exotické květiny a rostliny. Mít povědomí o jejich významu pro člověka. Vědět, co potřebuji k pěstování voda, půda, vzduch apod. Seznámit se s odlišností vzhledu flóry na Zemi podle různých světadílů a vegetačních pásem: lesa – pralesa, louky, savany, pouště atd. Jakým způsobem se navzájem flora a člověk ovlivňují, jakým způsobem pečovat o okolní životní prostředí, vnímat přírodu a její proměny všemi smysly

 

Pole, louky lesy

Les a prales 

Louka, květiny ,hmyz

Zahrada

Pouště a savany

Léčivé a užitečné rostliny a byliny

Ekologie

 

Máme rádi zvířata

Zvířata v zoo

Lesní zvířata

Domácí a užitková zvířata

Živočichové v trávě a ve vodě

Ptáci

 

Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle

Směřovat k samostatnosti a všestrannému rozvoji osobnosti správným pravidelným pohybem

Umět se pohybovat v prostoru

Umět se pohybovat v přírodním terénu

Rozvoj fyzické zdatnosti

Uvědomit si vlastní tělo

Uvědomit si věku přirozené praktické činnosti

Rozvíjet jemnou a hrubou motoriku

Ovládat pohybový aparát

Rozvíjet praktické dovednosti a manuální zručnost u dětí

 

Vzdělávací nabídka

Smyslové a psychomotorické hry

Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním

 

Očekávané výstupy

Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

 

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

 

Dítě a jeho psychika

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvíjet komunikativní schopnosti

Zvládnout vyjádřit pocity, dojmy, prožitky

Rozvíjet kultivovaný projev

Rozvíjet zrakovou a sluchovou percepci

 

Vzdělávací nabídka

Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

Komentování zážitků

Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky),jejich charakteristických znaků a funkcí

Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

Činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné

Činnosti nejrůznějšího zaměření

Výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)

 

Očekávané výstupy

Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

 

Dítě a ten druhý

Dílčí vzdělávací cíle

Poznat sebe sama

Posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním lidem

Učit se pravidlům společenského soužití

Rozvíjet schopnost sebeovládání

Učit se žít ve společnosti druhých

Vést děti k chápání přírody

 

Vzdělávací nabídka

Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy

Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

 

Očekávané výstupy

Spolupracovat s ostatními

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování, na veřejnosti, v přírodě.

 

Dítě a společnost

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvíjet úctu k životu

Podpořit kladné přijetí zásad naší společnosti

Vnímat naši zem jako jedinečnou, nenahraditelnou, důležitou a zázračnou

Učit vytrvalosti, vůli, sebeovládání, zodpovědnosti za sebe, přátelství a lásce k sobě, k druhým lidem a přírodě

 

Vzdělávací nabídka

Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých přírodních jevů.

Aktivity přibližující dítěti pravidla bezpečného pobytu v přírodě, uvědomění si nástrah a nenadálých přírodních úkazů.

Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa přírody, prohlubování povědomí o chodu přírodních jevů

Aktivity využívající přírodní materiály

 

 

Očekávané výstupy

Zachycovat skutečnosti z okolní přírody a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)

 

Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle

Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji i vývoji a neustálých proměnách

Vést děti k postupnému chápání významu přírody pro život lidí a prohlubovat v nich potřebu pečovat o přírodu a život v ní.

Chránit přírodu jako nepostradatelnou součást životního prostředí

Vést k pozorování přírody a pochopení jevů

Vnímat naši zem jako jedinečnou, zázračnou a nenahraditelnou

 

Vzdělávací nabídka

Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí, výlety

Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace (vycházky do přírody)P

Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit( kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

Ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)

Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské

 

Očekávané výstupy

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)

Osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí

Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí

Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)

 

IV. Kuchyně světa

Pedagogický záměr (cíl) – praktické činnosti s poznáváním gastronomie. Seznámení s různým exotickým ovocem, zeleninou a plodinami, zemí jejich původu, kuchařských pomůcek a surovin, způsobu zpracování. Uvědomovat si důsledky používání některých potravin pro zdraví člověka. Rozvíjení smyslů a praktických dovedností při výrobě jednoduchých pokrmů.

Dobré chutnání

Zdvořilostní návyky

Vaříme, pečeme, grilujeme

České a zahraniční pokrmy

 

Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle

Zvládnout sebeobslužné činnosti

Uplatňovat kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky

Ovládat koordinaci oko-ruka

Koordinovat lokomoci a další pohyby těla

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

 

Vzdělávací nabídka

Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním

Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, úklidu, úpravy prostředí apod.

Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních návyků

Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

 

Očekávané výstupy

Koordinovat lokomoci

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)

Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem)

Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe apod.)

Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce)

Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, umět využít zdvořilostní návyky

Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 

Dítě a jeho psychika

Dílčí vzdělávací cíle

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Vnímat řeč jako prostředek vzájemného sdělování myšlenek a dorozumívání lidí mezi sebou, jako nástroj poznání a myšlení

Znát základní hygienická pravidla a dodržovat je

Znát zásady slušného společenského chování při stolování

Mít povědomí o tom, že různé země mají různé zdvořilostní návyky

Rozlišovat některé obrazné symboly a rozumět jejich významu a funkci

Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

Rozlišovat co je zdraví prospěšné

 

Vzdělávací nabídka

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)

Komentování zážitků a aktivit

Samostatný slovní projev na určité téma

Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů

Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností, konkrétní operace s materiálem

Činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) Dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.)

 

Očekávané výstupy

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)

Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

Chápat slovní vtip a humor

Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)

Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité

Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení

Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti

 

Dítě a ten druhý

Dílčí vzdělávací cíle

Respektovat předem vyjasněná pravidla

Jednat dle svých vlastních pohnutek, ale s ohledem na druhé

Mít přiměřenou sebedůvěru, prožívat radost ze zvládnutého

Navazovat kontakty s dospělými

Spolupracovat s ostatními

 

Vzdělávací nabídka

Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým

Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti.

Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

Společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

Aktivity podporující sbližování dětí 

Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě

Hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému

Činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí

Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých

Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

 

Očekávané výstupy

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

Spolupracovat s ostatními

Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla

Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc

Chovat se obezřetně při manipulaci s předměty v domácnosti, uvědomovat si rizika

 

Dítě a společnost

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvíjet společenský a estetický vkus

Poznat pravidla společenského stolování

Rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dítěte

 

Vzdělávací nabídka

Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí

Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

 

Očekávané výstupy  

Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat

Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 

Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle

Osvojit si poznatky a dovednosti potřebné k vykonání jednoduchých činností

Uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky nežádoucí chování

 

Vzdělávací nabídka

Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit                    (manipulace s některými předměty a přístroji, technické přístroje), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

Hry a aktivity na téma domácnost, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích

Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává

Přirozené i zprostředkované poznávání

Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, objevování)

Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými látkami a materiály a jejich prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

 

Očekávané výstupy

Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy)

Zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti.

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc

Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte

 

V. Cestujeme po světe

Pedagogický záměr (cíl) – znát dopravní prostředky, význam pro člověka. Vědět o existenci dopravních značek o úloze semaforu.

Uvědomovat si základní pravidla bezpečnosti silničního provozu, chápat souvislosti mezi příčinou a následkem při ochraně zdraví, odhadovat rizika jeho bezpečnosti, znát pojem první pomoci.

 

Doprava

Pravidla silničního provozu

Jsem chodec

Dopravní prostředky

Dítě a jeho tělo

Dílčí vzdělávací cíle

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Osvojení si poznatků a dovedností k podpoře bezpečí

 

Vzdělávací nabídka

Konstruktivní a grafické činnosti

Příležitosti a činnosti směřující k ochraně životních návyků.

Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů hrozících při dopravních činnostech

 

Očekávané výstupy

Rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých.

Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat apod.)

 

Dítě a jeho psychika:

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností

(výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu)

Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost zájem, radost z objevování apod.)

Vytváření základů pro práci s informacemi

Získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situace

 

Vzdělávací nabídka

Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace

Komentování zážitků a aktivit

Grafické napodobování symbolů

Přímé pozorování technických objektů a jevů v okolí dítěte, rozhovory o výsledku pozorování

Námětové hry a činností

Řešení myšlenkových a praktických problémů

Činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (piktogramy, symboly, dopraní značky)

Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru

Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

Cvičení v projevování citů v sebekontrole a v sebeovládání

 

Očekávané výstupy

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Učit se nová slova a aktivně je používat (ptá se na slova, kterým nerozumí)

Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

Rozlišovat některé obrazové symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci.

Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo,…), orientovat se v prostoru i v rovině

Řešit problémy, úkoly a situace

Nalézat nová řešení, nebo alternativní k běžným

Rozhodovat o svých činnostech

Uvědomovat si své možnosti a limity

Zachycovat a vyjadřovat své prožitky ( slovně, výtvarně, dramatizací,…)

 

Dítě a ten druhý

Dílčí vzdělávací cíle: - Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Rozvoj kooperativních dovedností

Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými

 

Vzdělávací nabídka

Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti

Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům chování

Hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti

Hry a činnosti, kde se dítě učí chránit bezpečí své i druhých

 

Očekávané výstupy

Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj, názor.)

Dodržovat pochopená pravidla

 

Dítě a společnost:

Dílčí vzdělávací cíle

Poznávání pravidel společného soužití

Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 

Vzdělávací nabídka

Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích

Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (profesní role)

Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí

 

Očekávané výstupy

Dítě a společnost: - Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování

Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování

Uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně proti pravidlům, a tím ohrožovat bezpečí druhých

 

Dítě a svět

Dílčí vzdělávací cíle

Vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a proměnách

Osvojení si poznatků a dovedností potřebných ke spoluvytváření bezpečného prostředí a ochraně dětí.

Rozvoj úcty k životu

 

Vzdělávací nabídka

Aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic)

Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím.

Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se děti běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat

Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,  vyprávění, objevování, poslech)

 

Očekávané výstupy

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit ( vědět ,jak se nebezpečí vyhnout, kam se obrátit o  pomoc)

Vnímat, že svět má svůj řád              

   

VI. Planeta Země

Pedagogický záměr (cíl) – utvářet povědomí o vesmíru, planetách, životu na Zemi. O vlivu člověka na životní prostředí. Přivést děti k poznání, že Země je krásné místo k životu, utvořit povědomí o světadílech, zemích, ostrovech, mořích a oceánech. Seznámit se se čtyřmi živly na Zemi – země, voda, oheň, vzduch. Podrobněji se seznámit s různorodostí zemského povrchu, klimatu, přírody, etnik, kultur.

 

Svět, ve kterém žijeme

Roční období

Počasí

Oheň, voda, vzduch

Vesmír

Neživá příroda

 

Dítě a jeho tělo:

Dílčí vzdělávací cíle

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Rozvoj a užívání všech smyslů

 

Vzdělávací nabídka

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, materiálem

Smyslové a psychomotorické hry

Konstruktivní a grafické činnosti

Jednoduché pracovní činnosti

  

Očekávané výstupy

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.

Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro děti běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých.

 

Dítě a jeho psychika:

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvoj řečových schopností (vnímání, naslouchání, porozumění)

Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem, podpora zájmu k učení vytváření základů pro práci s informacemi

Rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 

Vzdělávací nabídka

Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

Přímé pozorování přírodních objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování

Záměrné pozorování běžných předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností (velikost, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristika znaků a funkcí.

Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností.

Činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování),objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, obrazovým materiálem, medii apod.

Rozvoj schopnosti sebeovládání

 

 Očekávané výstupy

Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Porozumět slyšenému

Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

Popsat situaci

Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti).

Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

Vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás

 

Dítě a ten druhý:

Dílčí vzdělávací cíle

Vytváření prosociálních prostojů

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních

Rozvoj kooperativních dovedností

 

Vzdělávací nabídka

Sociální a interaktivní hry, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry a etudy

Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách.

Očekávané výstupy

Spolupracovat s ostatními

Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem

 

Dítě a společnost

 

Dílčí vzdělávací cíle

Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních

Vytvoření základních postojů ke světu, životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat.

 

Vzdělávací nabídka

Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích.

Tvůrčí činnosti, slovesné, literární, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost.

 

Očekávané výstupy

Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s dopomocí)

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, z různých materiálů, přírodnin apod.)

 

Dítě a svět

 Dílčí vzdělávací cíle

Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o rozmanitosti a vývoji a neustálých proměnách.

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, planetou Zemí

 

Vzdělávací nabídka

Přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, okolní přírody, vycházky do okolí výlety.

Poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit

(jedovaté rostliny, objekty a jevy, požár, povodeň a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím.

Přirozené a zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitosti změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období).

Praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními materiály ve svém okolí a jejich prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami).

 

Očekávané výstupy

Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte.

Při výběru vzdělávacího obsahu jsme vycházely z oblíbených a v praxi vyzkoušených témat. Jednotlivá témata dokázala vždy děti zaujmout a zároveň rozšiřovala jejich poznání. Vztahují se k typickým znakům, které se v životě dětí každoročně opakují.

 

Slavnosti na mateřské škole

Slavnost narozenin

Den by měl být od rána pro dítě výjimečný. Dostane narozeninovou korunku, narozeninový plášť a malé dárečky. Povídá se narozeninová pohádka přímo o konkrétním dítěti a odpoledne má možnost spát v narozeninové postýlce.

 

Slavnost rozsvěcení vánočního stromu

Na návsi se sejdeme společně se spoluobčany.

Zazpíváme si písničky za doprovodu Všechomoru, zahrajeme adventní pohádku, uspořádáme jarmark (perníky, výrobky) a na pokyn pana starosty vánoční strom rozsvítíme.

Od tohoto dne svítí každý den na cestu až do Nového roku.

 

Vánoční slavnost

Pořádáme ji těsně před vánočními svátky. Čteme vánoční pohádku, která navazuje na adventní a je o narození Ježíška. Zpíváme koledy u stromečku a rozdáváme dárky. Tato slavnost je takovým pohlazením ve vánočním shonu.

 

Jarní slavnost s vynášením Moreny

Uskutečňujeme v březnu.

Rodiče předem vyrobí malé hnízdečko, ve kterém později děti najdou sladkou odměnu od zvířátek za to, že o ně v zimě pečovaly tak, jak jsme si to slíbili. Vyneseme také vlastnoručně vyrobenou Morenu a pošleme ji po Juhyni. Tím se definitivně rozloučíme se zimou.

 

Slavnost čarodějnic

Probíhá v měsíci dubnu.

Sejdeme se s rodiči a dětmi na školní zahradě všichni (i rodiče) převlečeni za čarodějnice a čaroděje. Soutěžíme o nejhezčí čarodějnici a čarodějný výkon – vyhodnocení rodiči. Děti dostanou sladkou odměnu, diplom apod. Opečeme si „ pečínku “ na ohni. Pořádáme soutěže a hry.

 

Slavnost maminek

Děti maminky potěší připraveným programem v kulturním domě.

 

Slavnost ke dni dětí

Připravíme pro děti sportovní dopoledne, soutěže, závodění. Výherci dostanou diplomy, medaile, odměny. Všechny děti dostanou k svátku sladkou odměnu, zmrzlinu.

 

Letní slavnost

Klasické rozloučení se školním rokem a s dětmi, které půjdou do školy. Odpoledne proběhne slavnostní rozloučení na obecním úřadě s malým občerstvením.

Noc v mateřské škole

Každým rokem je tato slavnost motivována jinak – noc se skřítky, indiánská noc, noc v pravěku, Halloween apod. Večer se sejdeme a jsme oblečeni podle tématu. Plníme různé úkoly. Až se sešeří, hledají děti poklad, potom se rozloučíme s rodiči a pošleme je domů. Po pohádce děti unaveně usínají.

Každé slavnosti předchází samozřejmě celý tématický týden, ve kterém se děti hravou formou dovídají všechny informace o tom, co je čeká, vědí proč slavnost je, a připravují se na ni.

   

Projekty

Školní maturita

Příprava před zápisem do první třídy. Ukončíme „ maturitní zkouškou “.

 Září - duben

 

Maminka Země

 Děti se seznamují s rodícím se jarem již od okamžiku probouzení se života v zemi, přípravy  

 na jaro, první traviny, kytičky. Sledují postupné rozvíjení přírody až k jejímu plnému 

 rozkvětu. Paralelně si utvoří koutek Mamina Země a ten postupně rozšiřují a doplňují.

 Únor.

 

 Malý meteorolog

Děti denně sledují počasí, samy vybírají obrázek, který počasí na tento den nejvíce vystihuje.

Mají povědomí o měsících, ročních obdobích, vizuální kontakt.

Obrázky počasí doplňují na přehlednou magnetickou tabuli.

Celoročně

 

 Dny ve školce

Děti denně vyznačují dny barevnými fixy do pohádkového kalendáře.

Mají tak přehled o tom, který máme měsíc, se kterou pohádkou pracujeme, za jak dlouho bude významný den, na který se těšíme ( vyznačená slavnost, projekt, výlet,apod.). Kolik měsíců už uběhlo, kolik jich máme před sebou, apod.

Celoročně.

 

Knoflíkový jarmark

Děti sbírají barevné knoflíky za odměnu, za vykonanou práci, za splnění určitého úkolu.     

Snaží se jich shromáždit co nejvíce, protože na konci projektu se tyto knoflíky změní v

„ peníze “ a děti si za ně mohou nakoupit různé zboží na Knoflíkovém jarmarku.

Listopad -  duben

 

Další projekty, které vznikají postupně v návaznosti na témata a přání dětí.

 

VI. Evaluace

Vzdělávací činnost v mateřské škole je vyhodnocována průběžně. Je sledování všeho, co souvisí se vzdělávacím procesem.

 

Činnost školy vyhodnocujeme v těchto oblastech:

 • naplňování cílů ŠVP PV
 • soulad ŠVP PV s RVP PV
 • kvalita podmínek pro vzdělávání
 • kvalita průběhu vzdělávání, realizace obsahu vzdělávání
 • práce pedagogů
 • úroveň výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání

 

Evaluační proces:

 • evaluace na úrovni školy
 • evaluace na úrovni třídy
 • evaluace ve vztahu učitelka - dítě

 

 1. Evaluace na úrovni školy

 

Hodnocení prováděné vedoucí učitelkou školy

Hodnocení a kontrolní činnost směrem k učitelkám je zaměřena na sledování:

 • Rozpracování dílčích cílů a integrovaných bloků do třídního vzdělávacího programu,;             časový plán: průběžně
 • Naplňování cílů ŠVP „ Prozkoumáme celý svět “;       časový plán:   1x ročně
 • ledování vztahu a přístupu učitelek k dětem (laskavost, oslovování dětí, individuální přístup, rozvíjení osobnosti dítěte); časový plán: průběžně
 • Individuální práce s dětmi se specifickými potřebami a dětmi s odkladem školní docházky ; časový plán:   2x ročně
 • Dodržování psychohygienických podmínek a pedagogických zásad; časový plán: průběžně
 • Sledovat vztah dětí k učitelkách ( důvěra)
 • Sledovat profesionální vystupování učitelek směrem k rodičům dětí
 • Sledovat zodpovědnost učitelek za vlastní práci
 • Sledovat dodržování pitného režimu, hygienických návyků a předpisů bezpečnosti práce
 • Sledovat vedení třídní dokumentace
 • Sledovat dodržování pracovní doby, časový plán: průběžně
 • Atmosféra v mateřské škole
 • Využívání metod práce, uplatňování nových poznatků; časový plán: průběžně
 • Hodnocení výsledků výchovně–vzdělávací práce; časový plán: 2x ročně  (leden, červen)
 • Hodnocení pedagogické práce učitelek; časový plán: 2x ročně, nebo dle potřeby

 

Hodnocení a kontrolní činnost směrem k provozním zaměstnancům:

 • dodržování pracovních povinností
 • dodržování předpisů BOZP a PO
 • spolupráce s učitelkami
 • efektivní využívání pracovní doby; časový plán: průběžně

 

Nástroje hodnocení:

 • hospitace
 • rozhovory s pedagogy a personálem školy
 • pedagogické porady
 • provozní porady
 • analýza školní dokumentace
 • prohlídka prostor a vybavení školy
 • orientační vstup
 • kontrola dokumentace
 • konzultace
 • kontrola výsledků práce

 

2. Evaluace na úrovni tříd

 

Hodnocení prováděné učitelkou:

 • analýza prováděných činností
 • naplňování daných záměrů
 • vhodnost využití metod

časový plán: denně

 • soulad vytvořených témat s bloky ŠVP; časový plán: po ukončená daného bloku
 • realizace cílů, plnění vzdělávací nabídky ŠVP a kompetence; časový plán:    1x ročně
 • hodnocení individuálních plánů dětí s odkladem školní docházky; časový plán: 2x ročně (leden, červen)
 • podmínky pro uskutečňování vzdělání; časový plán: dle potřeby

 

Nástroje hodnocení:

 • rozhovory mezi učitelkami
 • vzájemné hospitace učitelek
 • pedagogické porady
 • osobní záznamy
 • rozhovory se zákonnými zástupci dětí
 • analýza dětských prací
 • vzdělávání

 

4.    Evaluace ve vztahu učitelka x dítě

 

Hodnocení ve vztahu k dítěti:

 • sledování rozvoje dítěte a jeho pokroky
 • adaptace dítěte v mateřské škole, zaujetí dítěte pro jednotlivé činnosti
 • vhodnost metod a prostředků při rozvoji dítěte

časový plán: průběžně

 • individuální záznamy o pokroku každého dítěte; časový plán: 3x ročně (září, leden, červen)
 • analýza dosažených kompetencí; časový plán: 1x ročně (červen)

 

Nástroje hodnocení:

 • pozorování
 • rozhovory mezi učitelkami na třídě – předávání poznatků
 • rozhovory s rodiči
 • osobní záznamové archy
 • rozhovory s dětmi
 • rozbory dětských prací
 • pedagogická diagnostika
 • pedagogické porady

 

Řídící kontrolní činnost je zaměřena na sjednocení požadavků pro klidný chod školy, pro jednotný přístup při výchovném působení na děti a pro dobrou spolupráci všech zaměstnanců školy.

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut