Stravování

Stravu pro děti mateřské školy zajišťuje Školní jídelna při ZŠ a MŠ Všechovice.

Děti  v MŠ mají od 1. 2. 2020 přesnídávku a svačinku za 9 Kč, oběd za 20 Kč,
(za celý den je to 38 Kč v MŠ Všechovice a 29 Kč v MŠ Malhotice - bez přesnídávky). Děti s odloženou školní docházkou mají dle platné Vyhlášky obědy za 24 Kč (větší porce jako v 1. tř.), svačinky stejné, jako ostatní děti.

Stravné pro děti ve ŠJ je dotováno ze státních prostředků a děti platí tedy jen příspěvek na potraviny. Z toho důvodu je také skladba a pestrost stravy kontrolována nadřízenými orgány . Dětem tak musíme připravovat někdy i méně oblíbená jídla podle stanovených pravidel.

Stravné v MŠ se platí předem na celý měsíc.

Bezhotovostní platba stravného

Platba bude prováděna inkasem z účtu rodičů.  Je potřeba, aby si majitel účtu vyřídil ve své bance svolení k inkasu a nechal potvrdit „povolení inkasa“ pro vedoucí ŠJ  (jestliže budete toto svolení zřizovat přes internet, stačí jen váš podpis ). Pokud již máte povolení inkasa pro naši jídelnu zřízeno pro některé vaše děti, není většinou potřeba zřizovat povolení nové, jen si navýšit případný limit, (informujte se ve své bance). Stravné bude strháváno za každé dítě zvlášť, protože počítačový program neumožňuje částky více strávníků sčítat.  

Platba je prováděna zálohově k 25. dni v měsíci podle počtu stravných dnů následujícího měsíce a ceny stravy. Protože ve školní jídelně je známa skutečná docházka dětí do MŠ až po skončení měsíce, budou dny, kdy dítě  nebylo v MŠ, odečítány až s měsíčním zpožděním ( tzn. 25. srpna bude započítána záloha na září, 25. září záloha na měsíc říjen a 25. října bude započítána záloha na listopad , snížená o částku za odhlášenou stravu v měsíci září.).

Pokud nedojde k zaplacení zálohy stravného na následující měsíc a rodiče se nedomluví s ved. ŠJ na jiném postupu, bude po písemném vyzvání rodičů  tato záležitost oznámena řediteli školy, podán návrh na nepřijetí dítěte do MŠ. Bude také oznámena zřizovateli MŠ – Obecnímu úřadu Všechovice, který podnikne další právní kroky.
 

Platba v hotovosti

Dle rozhodnutí vedení ZŠ a MŠ Všechovice platba v hotovosti není možná.

Vracení peněz

Peníze v hotovosti za odhlášenou stravu se nevracejí, ale jsou odečteny při placení na další měsíc.

Na konci školního roku dojde k vyrovnání u  dětí, které opouštějí MŠ, přeplatky budou vráceny na účty. U ostatních dětí budou přeplatky nebo nedoplatky převedeny do dalšího školního roku.

Odhlašování stravy

Odhlásit stravu je možné do 12 hodin na následující den.

Pokud  dítě onemocní, mohou si rodiče 1. den nemoci jeho stravu vyzvednout v MŠ
do vlastního jídlonosiče a tam na další dny dítě ze stravy odhlásit ( odhlašování dětí na daný den není  možné).

Nezapomeňte dítě předem nahlásit do MŠ po skončení nemoci. Přihlašujte děti na prázdniny, po prázdninách a z již dříve známých důvodů několik dnů předem, aby mohly být upraveny objednávky pečiva aj. surovin.

Bližší informace podá vedoucí ŠJ na telefonním čísle  775 399 612 nebo 774 286 662.

Jídelníček

Aktuální jídelníček najdete na webových stránkách mateřské školy - viz Jídelníček.

Průměrná hmotnost porce

Průměrnou hmotnost 1 porce najdete na stránkách základní školy.

 

Informace aktualizovány 16. 1. 2020

 

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Page | by Dr. Radut