ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTECH OHLEDNĚ PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Všechovice, příspěvková organizace 12 uchazečů s registračními čísly viz příloha této zprávy.

Tento seznam je vyvěšen dne 19. 5. 2022 na veřejně přístupném místě v budově školy. Dále je také zveřejněn dne 19. 5. 2022 na webových stránkách školy www.ms.zsvsechovice.cz. Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává písemně, u ředitele školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace nebo elektronicky na email: skola@zsvsechovice.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky IDS p9dq9tv. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

                                                                                                                             Mgr. Daniel Navrátil

                                                                                                                                     ředitel školy

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Story | by Dr. Radut