ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTECH OHLEDNĚ PŘIJETÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/20243

Seznam uchazečů přijatých k předškolnímu vzdělávání

Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace jako příslušný správní orgán rozhodla v souladu s ust. § 34 a ust. § 165 odst. 2 v přímé souvislosti s ust. § 183 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v řízení o žádosti přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání bylo rozhodnuto o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Základní škole a mateřské škole Všechovice, příspěvková organizace 12 uchazečů s registračními čísly viz příloha této zprávy.

Tento seznam je vyvěšen dne 23. 5. 2023 na veřejně přístupném místě před budovou školy. Dále je také zveřejněn dne 23. 5. 2023 na webových stránkách školy www.ms.zsvsechovice.cz. Po uplynutí 15 dnů bude seznam přijatých dětí odstraněn. O přijetí výše uvedených dětí bylo v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné Rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole.  Přijatým dětem (rodičům) nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale ústně do protokolu, či písemně požádat o jeho vydání. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává písemně, u ředitele školy, jejíž správní činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Všechovice, příspěvková organizace nebo elektronicky na email: skola@zsvsechovice.cz se zaručeným elektronickým podpisem nebo elektronickou značkou, nebo prostřednictvím datové schránky IDS p9dq9tv. 

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, v jakém rozsahu je výrok napadán a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.  Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje.

                                                                                                                             Mgr. Daniel Navrátil

                                                                                                                                     ředitel školy

Naše projekty

Naše certifikáty

Hlavní menu

Story | by Dr. Radut